Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 6

Informatie groep 6 schooljaar 2019/ 2020
Welkom in groep 6 bij juf Coraline (maandag, dinsdag en vrijdag) en juf Antoinette (woensdag, donderdag)

Start van de dag:
De methode Trefwoord geeft dagelijks bijbelverhalen, spiegelverhalen, gedichten, gebeden en
liederen. Ook komen sociale onderwerpen aan bod. Verder wordt er ook informatie gegeven over
andere godsdiensten (o.a. Islam).
Bijbel: in groep 6 lezen de kinderen af en toe uit hun eigen Bijbel die ze aan eind groep 8 mee mogen
nemen.

De vakken in groep 6:
Taal:
Iedere dag werken we uit de methode Taal Actief. Deze methode besteedt veel aandacht aan de woordenschat, maar ook aan spreken en luisteren, stellen, lezen en taalbeschouwing en ontleden. Er wordt gewerkt in niveaugroepen. Tijdens "blokwerk" wordt in de weektaak ook extra aandacht besteed aan taal. De kinderen kunnen de besproken woordjes meenemen om thuis te oefenen.

Technisch lezen:
Voor technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. Dit staat drie keer per week op het rooster. Er wordt in niveaugroepen gewerkt: estafettelopers, groep die met gezamenlijke instructie zelfstandig aan het werk gaat. en een groep onder begeleiding van leerkracht. Voor kinderen die dat nodig hebben is er extra hulp in de klas. Naast het vak technisch lezen staat ook vrij lezen op het rooster. Kinderen mogen tijdens het vrij
lezen zelf weten waaruit ze lezen: boeken uit de schoolbibliotheek of informatieboeken. Soms mag er ook gelezen worden uit strips. Alleen lezen op school is niet voldoende. Het is goed om thuis ook veel te lezen. Indien nodig, krijgen de kinderen kopieën mee naar huis krijgt van "vloeiend en vlot". Ook is de bibliotheek in Rhenen voor kinderen gratis.

Begrijpend lezen:
Aan begrijpend lezen wordt één keer 45 minuten in de week besteed. De methode heet Grip op Lezen. Bij begrijpend lezen wordt de kinderen aangeleerd hoe je tekst moet aanpakken: wat zijn de belangrijkste dingen uit een verhaal, wie zijn de hoofdpersonen, wat zijn feiten en meningen? Met verschillende soorten teksten en vragen leren de kinderen om een tekst te begrijpen.

Spelling:
Voor spelling gebruiken wij ook de methode Taal actief. Elke dag wordt er 20 minuten aan besteed. Ook hier wordt gewerkt in niveaugroepen.

Rekenen:
Iedere dag hebben we een uur rekenen uit de methode "Wereld In Getallen". De eerste 10 minuten van de rekenles starten we met automatiseren, bijv de tafels. Daarna starten we met een klassikale inoefening en instructie. Daarna gaan de kinderen in 3 niveaus zelfstandig verwerken: de *-groep gaat onder leiding van de leerkracht aan instructietafel verder en krijgen extra ondersteuning. De **- en *** groep gaat zelfstandig aan het werk. Ook tijdens de rekenweektaak wordt op 3 niveaus gewerkt. Naast het boek wordt ook geregeld geoefend op de computer. Voor de kinderen die dat nodig hebben is er extra instructie. Om met succes te kunnen rekenen is het belangrijk dat de kinderen optellen/aftrekken en de tafels goed geautomatiseerd hebben (zie bijv. internet: www.tafelsoefenen.nl; www.onlineklas.nl om tafels thuis te kunnen oefenen.

Schrijven
Methode: pennenstreken
In groep 6 staat schrijven met een methode nog op het rooster. (in groep 7 wordt dit typen) Er wordt geschreven met steeds minder hulplijnen in groep 6. In de loop van het jaar oefenen we met "temposchrijven".

Overige vakken:
Sociaal emotionele ontwikkeling:
De Kanjertraining geeft handreikingen voor lessen gericht op sociale contacten. Tussendoor wordt er veel tijd aan besteed. De kanjertraining wordt door de hele school gegeven. Kom op voor jezelf: 9 lessen: sociale training om sterk in je schoenen te staan. De GGD biedt deze training aan en deze wordt onder schooltijd gegeven. Er wordt nog een ouderavond georganiseerd over deze training. Wanneer er op sociaal emotioneel gebied dingen gebeuren die door uw kind niet als prettig worden ervaren (bijv. pesten), is het van belang dat uw kind dat altijd meteen meldt op school en er niet mee rond blijft lopen! Dan kan er wat aan gedaan worden!

DaVinci:
DaVinci is een methode wereldorientatie. Deze lessen worden 2 keer in de week gegeven en nog 1 keer in de week topografie. De lessen bestaan uit een theorie en een praktijkles. Tijdens de praktijklessen leren de kinderen powerpoints te maken, toneelstukken, handvaardigheids projecten, spreekbeurten en noem maar op. Samenwerken is hierbij erg belangrijk. De onderwerpen van groep 6 zijn: Egyptenaren, Grieken en Romeinen en de Middeleeuwen. Topografie wordt regelmatig getoetst, de kinderen krijgen een blad mee om te kunnen oefenen voor deze toets.

Verkeer:
Verkeer wordt gegeven aan de hand van de lesbrieven: "Op voeten en fietsen" . Het is een moderne methode waar de kinderen met plezier uit werken.

Engels:
Sinds een aantal jaren wordt er Engels gegeven in alle groepen. In groep 6 ongeveer 25 minuten per week. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Take it easy.

Gymnastiek:
Er wordt bewegingsonderwijs gegeven volgens de methode planmatig bewegingsonderwijs. Er wordt gegymd op vrijdagochtend. De tijd ligt nog niet helemaal vast. Zorgt u voor goede gymkleren en schoenen? Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen of de gymkleren vergeten zijn, dan gaat uw kind tijdens de gymles naar een andere groep.

Handvaardigheid/tekenen/ cultuur
Methode: "Moet je doen"
Hierbij zullen 'kunstwerken' gemaakt worden die bijv. passen bij het jaargetijde, een thema waar we mee bezig zijn of aansluiten bij andere vakken. Ook zal hierbij aandacht besteed worden aan kunstbeschouwing en het aanleren en toepassen van technieken.

Muziek:
Methode: "Moet je doen".
Algemene muzikale vorming: liederen zingen, luisteren naar muziek, muzieknotatie, muziekinstrumenten.

Boekenbeurt
De kinderen krijgen hierover nog informatie en een overzicht wanneer ze aan de beurt zijn.

Overige opmerkingen.
- Kinderen krijgen huiswerk mee in groep 6, dit doen we om de overgang basisschool, voortgezet onderwijs wat soepeler voor de kinderen te laten verlopen. Eén keer in de week een blad spelling en één keer in de week een blad redactiesommen.
- De dagplanning staat altijd op het bord . De kinderen precies weten wat er die dag gaat komen en wat ze moeten doen .
- Kinderen werken in 3 niveaugroepen bij: technisch lezen ( Estafette) rekenen (WIG), taal en spelling (Taal actief).
- Er is veel aandacht voor zelfstandig werken, waardoor er voor de leerkracht tijd is om kinderen individueel te helpen. Er wordt gebruik gemaakt van een blokje tijdens het werken.
- 4 keer in de week is er blokwerk. In die tijd werken de kinderen werken aan hun weektaak en leren hierdoor te plannen, zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Tijdens het blokwerk is er ook tijd voor het oefenen met de computer en extra instructie voor kinderen die dat nodig hebben.
- Elke week hebben 2 kinderen samen klassendienst.

Computer
De computer wordt gebruikt voor o.a. rekenen (WIG) en spelling. Kinderen hebben sinds vorig jaar een eigen account en eigen schoolemail

Contacten:
- oudercontactavonden
- tijdens inloop : om samen met uw kind hun werk te komen bewonderen
- klassenbezoek
- Mochten er bij u vragen zijn, of wilt u tussendoor iets bespreken met de leerkracht, wat niet kan
wachten tot de oudercontactavond, kom dan gerust bij ons langs. Mocht het op dat moment niet
passen, dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden!
- digitale nieuwsbrief
- mededelingen via ouderportaal
- onze email adressen zijn:
cvherk@cbsdespringplank.nl
aferwerda@cbsdespringplank.nl

Wij hebben erg veel zin in dit schooljaar.
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.