Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 4a

De vakken in groep 4:

Taal/spelling:
TaalActief  bestaat uit twee onderdelen: taal en spelling.
Taal:
Iedere dag werken we 30 tot 50 minuten aan taal uit de methode.
TaalActief besteedt veel aandacht aan de woordenschat, taal verkenning, schrijven, met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Ook leren de kinderen hoofdletters gebruiken en krijgen ze te maken met werkwoorden, zelfstandig naamwoorden en lidwoorden.
Spelling:
Vier keer per week werken we 20 minuten aan spelling.  Het spellingprogramma van TaalActief volgt dezelfde  thema's als het taalprogramma en er is een voortdurende wisselwerking tussen het leren van de woorden (woordenschat), zinnen en teksten (taal) en het correct schrijven ervan (spelling).
Zowel bij Taal als Spelling wordt er opbrengstgericht gewerkt en is elk lesdoel op 3 niveaus uitgewerkt:
*drempel (met verlengde instructie)
**basis
***verrijkingsniveau
Elke werkboekles start met een "instapkaart": dit geeft duidelijk het doel aan (dit ga je leren) en uitleg in begrijpelijke taal (dit moet je weten). Elke les eindigt met een terugblik.
 
Technisch lezen:
Drie keer per week is er tijd voor technisch lezen met de methode  " Estafette". Deze methode sluit goed aan op Veilig Leren Lezen waar de kinderen in groep 3 mee hebben gewerkt.
De aandacht ligt bij het goed en vlot lezen van woorden en teksten. De kinderen moeten van spellend lezen naar vloeiend lezen worden begeleid. Ook hier wordt gewerkt op 3 niveaus.
Naast het vak technisch lezen op het rooster is er tussendoor op een dag ook veel tijd voor lezen. Geregeld staat er voorlezen en vrij lezen op het rooster. Kinderen lezen dan uit leesboekjes, maar ook uit prenten- en informatieboekjes en evt. tijdschriften. Ook boeken van thuis zijn welkom.
Met alleen lezen op school komen we er niet. Thuis is ook nodig om veel leeskilometers te maken en dus vooruitgang te boeken! Wist u dat uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek in Rhenen?
 
Begrijpend lezen:
Voor begrijpend lezen staat er 1 uur in de week. De methode heet  "Grip op lezen".
Bij begrijpend lezen wordt de kinderen aangeleerd hoe je een tekst moet aanpakken. Met verschillende soorten teksten en vragen leren de kinderen om een tekst strategisch aan te pakken en te begrijpen wat zij eigenlijk lezen. We starten in januari met dit vak.
 
Rekenen:
Iedere dag hebben we 1 uur rekenen met behulp van de methode "Wereld in Getallen". Groep 4 is het jaar van het aanleren van de tafels. De tafels van 0 t/m 5 en 10 moeten geautomatiseerd zijn aan het einde van het jaar. Zowel vooruit, achteruit als door elkaar.
De tafels worden op school veel geoefend in werkboekjes, met spelletjes en op de computer. Voor de meeste kinderen is het nodig dat ze ook thuis de tafels oefenen, alleen en met u.. Ook kunnen zij thuis gratis gebruik maken van de software van Ambrasoft.
 
Tijdens de rekenlessen zullen de sommen nu tot de 100 gaan. Alle optel- en aftreksommen t/m 100 komen aan bod. Ook optellen en aftrekken over het tiental. Er is veel aandacht voor het automatiseren, vooral de sommen tot en met 20. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan geld, meten en meetkunde, bouwen , verhoudingen en klokkijken, ook digitaal.
De rekenmethode is ook (net als die van taal/spelling en technisch lezen) opbrengstgericht: ook hier wordt gewerkt in 3 niveaus.
 
Schrijven:
3 keer per week is er tijd voor schrijven. De nieuwe methode "Pennenstreken"  behandelt dit jaar de hoofdletters. D kinderen hebben een voorbeeldboekje in hun laatje.
 
Engels:
We hebben schoolbreed een methode voor Engels: "Take it easy". Groep 1 t/m 4 gebruikt daar veel het digibord bij. Er worden aansprekende  thema's behandeld die passen bij de periode van het jaar.
 
Wereldoriëntatie
Ook groep 4 is gestart met DaVinci. Een methode waarin geïntegreerd geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek aan bod komen via aansprekende thema's. Zie ook de website: www.samenopaarde.nl  voor meer informatie!
 
Godsdienst:
De methode "Trefwoord" geeft dagelijks Bijbelverhalen, spiegelverhalen, gedichten, gebeden en liederen. Twee keer per jaar is er een schoolgezinsdienst die samen met de kinderen wordt voorbereid. De eerstvolgende is op zondag 2 november as. in de Ontmoetingskerk.
Sociaal emotionele ontwikkeling:
Dit jaar gaan wij op school verder met de " Kanjertraining" , een methode waarin aandacht besteed wordt aan het omgaan met elkaar.
Op het rapport vindt u ook een gedeelte terug over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
 
Verkeer:
Hiervoor worden de 'Stap vooruit' krantjes van Veilig Verkeer Nederland gebruikt. Eén maal per  2 weken wordt daar samen uit gelezen en gewerkt. Onze school is in het bezit van het Utrechts Verkeerslabel.
 
Gymnastiek:
Maandag- en donderdagmorgen  is er gym in 't Gastland. Er wordt gewerkt met een methode voor bewegingsonderwijs: "Planmatig bewegingsonderwijs".
Denkt u aan goede passende gymschoenen (voor de veiligheid)? En aan het wassen van de gymkleding?
Zonder gymkleding mogen de kinderen niet mee naar de gymzaal! Mocht uw kind geen gymkleding bij zich hebben, en dit geldt ook als uw kind om wat voor reden dan ook niet mee kan gymmen, dan wordt het kind bij een andere klas geplaatst met werk (zoals de weektaak e.d.).
 
Handvaardigheid/Tekenen:
Afwisselende materialen en opdrachten komen 1 keer per week aan bod. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode "Moet je doen" en er wordt met de keuze van de opdrachten rekening gehouden met de periode van het jaar en met lopende thema's.
 
Muziek:
Ook in de lessen muziek wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode "Moet je doen". Natuurlijk wordt er ook tussen de lessen door als ontspanning gezongen en op muziek bewogen.
 
Huiswerk:
De kinderen krijgen, net als in groep 3, leesbladen mee: "Vloeiend en Vlot".
Naast lezen zijn ook de tafels dit jaar erg belangrijk. Oefent u de tafels waar we mee bezig zijn ook met uw kind?
 
Overige opmerkingen:
- In groep 4 zal er net als in groep 3 veel aandacht zijn voor zelfstandig werken. Zo heeft de leerkracht tijd om kinderen individueel te helpen. Hiervoor gebruiken we het stoplichtmodel met daarnaast stoplichtblokjes. Hiermee kan een kind aangeven dat het een vraag heeft aan de leerkracht en of het wel of niet gestoord wil worden door de buurman.
Er zijn 4 "inloopmomenten" gepland per week. Tijdens deze inloopmomenten werken kinderen zelfstandig aan vakken die voor hen op dat moment belangrijk zijn, bijv. extra oefenen of verrijkingsmateriaal voor bepaalde vakken.
- We doen komend jaar regelmatig mee met hulpacties en projecten, verspreid over het jaar.
-Enkele keren per jaar wordt er een inloopmorgen georganiseerd door de hele school. U kunt dan aan het begin van de morgen het werk van uw kind komen bekijken in de klas. Kinderen vinden het vaak erg leuk om dit te laten zien aan hun ouders.
Ook is er dit jaar gelegenheid om een stukje van de normale gang van zaken binnen de groep van uw kind bij te wonen. Dit jaar kan dat in de week van 19 september (zie kalender).
- Wij geloven nog in Sinterklaas in groep 4. Wilt u dit nog even mee spelen samen met uw kind?
- Wat kunt u voor ons betekenen? Het blijft ook in groep 4 erg belangrijk om dagelijks te blijven         (voor-)lezen met uw kind. Daarnaast kunt u oefenen met het aanleren van de tafels. Uw kind zal profijt hebben van alle extra hulp.
Ook zou het fijn zijn als de kinderen voor de pauze 's morgens en de lunch een brooddoosje en een beker met iets gezonds (fruit, boterham, melk/sap, e.d.) meenemen i.p.v. voorverpakte koeken en drinkpakjes. Dit i.v.m. het bevorderen van gezond gedrag bij uw kind én beperkte ruimte in de vuilnisbak!
- Omgekeerd 10 minutengesprek: u heeft een formulier ontvangen om in te vullen m.b.t. uw kind. Indien u behoefte heeft om het formulier mondeling toe te lichten kunt u dit aangeven en zullen wij u uitnodigen voor een gesprek.
- Wilt u uw kind 's ochtends afzetten bij de buitendeur, uiteraard op tijd.  Als u als ouder een vraag heeft of iets wilt vertellen, loop dan even mee met uw kind. Als er iets is wacht dan niet te lang, maar loop binnen! De deur staat open! U kunt beter een keer te vaak komen dan één keer te weinig. Per slot van rekening zorgen we samen voor het beste voor uw kind!
 
 

 

Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.