Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 4

Wat doen we allemaal?
 
Godsdienst:
Wij gebruiken de methode "Startpunt". 
Twee keer per jaar is er een schoolgezinsdienst die samen met de kinderen wordt voorbereid.

The leader in me:

Op CBS De Springplank werken we met de 7 gewoonten van The Leader in Me. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje "Ons Onderwijs".

Groep 4 heeft met elkaar een missie statement samengesteld:

In groep 4 vinden wij het belangrijk dat:

wij naar elkaar luisteren
we rustig kunnen werken
als de juf praat, de kinderen stil zijn
we lief zijn voor elkaar
we spelen en werken zonder elkaar pijn te doen
als we ruzie hebben, we erover praten en het weer goed maken
iedereen erbij hoort!

We hebben allemaal onze handtekening eronder gezet.

Taal/spelling:
We gebruiken de methode TaalActief voor taal en spelling.

Taal:
Iedere dag werken we 30 tot 50 minuten aan taal.
TaalActief besteedt veel aandacht aan woordenschat, taal verkenning, schrijven, met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Ook leren de kinderen hoofdletters gebruiken en krijgen ze te maken met werkwoorden, zelfstandig naamwoorden en lidwoorden. Vaak wordt er samen gewerkt in kleine groepjes.

Spelling:
Vijf keer per week werken we 20 minuten aan spelling.  Het spellingprogramma van TaalActief volgt dezelfde  thema's als het taalprogramma en er is een voortdurende wisselwerking tussen het leren van de woorden (woordenschat), zinnen en teksten (taal) en het correct schrijven ervan (spelling).
Zowel bij Taal als Spelling wordt er opbrengstgericht gewerkt en wordt er op 3 niveaus gewerkt:
*drempel (met verlengde instructie)
**basis
***verrijkingsniveau

Elke werkboekles start met een "instapkaart": deze geeft duidelijk het doel aan (dit ga je leren) en geeft uitleg in begrijpelijke taal (dit moet je weten). Elke les eindigt met een terugblik.  Aan het eind van de les wordt door de kinderen weergegeven wat we hebben geleerd.
 
Technisch lezen:
Drie keer per week is er tijd voor technisch lezen met de methode  " Estafette".              
Deze methode sluit goed aan op Veilig Leren Lezen waar de kinderen in groep 3 mee hebben gewerkt.
De aandacht ligt bij het goed en vlot lezen van woorden en teksten. De kinderen moeten van spellend lezen naar vloeiend lezen worden begeleid. Ook hier wordt gewerkt op 3 niveaus.

Naast het vak technisch lezen op het rooster is er tussendoor op een dag ook veel tijd voor lezen. Geregeld staat er voorlezen en vrij lezen op het rooster. Kinderen lezen dan uit leesboekjes, maar ook uit prenten- en informatieboekjes en evt. tijdschriften. Met alleen lezen op school komen we er niet. Thuis is ook nodig om veel leeskilometers te maken en dus vooruitgang te boeken! Wist u dat uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek in Rhenen?
 
Begrijpend lezen:
Voor begrijpend lezen staat er 1 uur in de week. De methode heet  "Grip op lezen".
Bij begrijpend lezen wordt de kinderen aangeleerd hoe je een tekst moet begrijpen. Met verschillende soorten teksten en door vragen te beantwoorden leren de kinderen om een tekst strategisch aan te pakken en te begrijpen wat zij eigenlijk lezen. We starten in januari met dit vak.
 
Rekenen:
Iedere dag hebben we 1 uur rekenen met behulp van de methode "Wereld in Getallen". Belangrijk is het aanleren van de tafels. De tafels van 0 t/m 5 en 10 moeten geautomatiseerd zijn aan het einde van het jaar. Zowel vooruit, achteruit, als door elkaar.

De tafels worden op school veel geoefend in werkboekjes, met spelletjes en op de computer. Voor de meeste kinderen is het nodig dat ze ook thuis de tafels oefenen, alleen en met u.. Ook kunnen zij thuis gratis gebruik maken van de software van Ambrasoft.

Tijdens de rekenlessen zullen de sommen tot de 100 gaan. Alle optel- en aftreksommen t/m 100 komen aan bod. Ook optellen en aftrekken over het tiental. Er is veel aandacht voor het automatiseren, vooral de sommen tot en met 20. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan geld, meten en meetkunde, bouwen, verhoudingen en klokkijken, ook digitaal.

De rekenmethode is ook (net als die van taal/spelling en technisch lezen) opbrengstgericht: ook hier wordt gewerkt in 3 niveaus.
 
Schrijven:
3 keer per week is er tijd voor schrijven. De nieuwe methode "Pennenstreken"  behandelt dit jaar o.a. de hoofdletters. 
 
Engels:
We hebben schoolbreed een methode voor Engels: "Take it easy". Groep 1 t/m 4 gebruikt daar veelvuldig het digibord bij. Er worden aansprekende  thema's behandeld die passen bij de periode van het jaar.
 
Wereldoriëntatie
Vanaf groep 3 wordt met DaVinci gewerkt. Een methode waarin geïntegreerd geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek aan bod komen via aansprekende thema's. Zie ook de website: www.samenopaarde.nl voor meer informatie!
 
Sociaal emotionele ontwikkeling:
In groep 1 t/m 8 wordt gewerkt met de " Kanjertraining", een methode waarin aandacht besteed wordt aan het omgaan met elkaar.
In het rapport vindt u ook een gedeelte over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
 
Verkeer:
Hiervoor worden de 'Stap vooruit'-krantjes van Veilig Verkeer Nederland gebruikt. Eén maal per  2 weken wordt daar samen uit gelezen en gewerkt. Onze school is in het bezit van het Utrechts Verkeerslabel.
 
Gymnastiek:
Iedere woensdag  gymmen we van 9:15-10:30 uur. De gymlessen worden dit schooljaar verzorgd door een gymdocent van Sportservice Rhenen. Gymkleding gaat iedere keer mee naar huis. 

Denkt u aan goede passende gymschoenen (voor de veiligheid)? En aan het wassen van de gymkleding?
 
Handvaardigheid/Tekenen:
Afwisselende materialen en opdrachten komen 1 keer per week aan bod. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode "Moet je doen". Er wordt met de keuze van de opdrachten rekening gehouden met de periode van het jaar en met lopende thema's.
 
Muziek:
Ook in de lessen muziek wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode "Moet je doen". Natuurlijk wordt er ook tussen de lessen door als ontspanning gezongen en op muziek bewogen.
 
Huiswerk:
De kinderen krijgen, net als in groep 3, leesbladen mee van "Vloeiend en Vlot". Daarnaast krijgen de kinderen ook de themawoorden van taal mee naar huis. Het is fijn als u thuis ook aandacht besteed aan deze "moeilijke" woorden.
Naast lezen zijn, zoals genoemd, de tafels dit jaar erg belangrijk. Oefent u de tafels waar we mee bezig zijn ook met uw kind?
 
Overige opmerkingen:
- In groep 4 zal er net als in groep 3 veel aandacht zijn voor zelfstandig werken. Zo heeft de leerkracht tijd om kinderen individueel te helpen. Hiervoor gebruiken we het stoplichtmodel met daarnaast zelfstandig-werken-blokjes. Hiermee kan een kind aangeven dat het een vraag heeft aan de leerkracht en of het wel of niet gestoord wil worden door de buurman.

- Er zijn 4 "inloopmomenten" gepland per week. Tijdens deze inloopmomenten werken kinderen zelfstandig aan vakken die voor hen op dat moment belangrijk zijn, bijv. extra oefenen of verrijkingsmateriaal voor bepaalde vakken.

- We doen ieder jaar regelmatig mee met hulpacties en projecten, verspreid over het jaar.

- Wij geloven nog in Sinterklaas in groep 4. Wilt u dit nog even mee spelen samen met uw kind?

- Wat kunt u voor ons betekenen? Het is ook in groep 4 erg belangrijk om dagelijks te blijven (voor-)lezen met uw kind. Daarnaast kunt u oefenen met het aanleren van de tafels. Uw kind zal profijt hebben van alle extra hulp.

- Alle kinderen nemen voor de pauze 's morgens en de lunch een broodtrommel met gezonde dingen mee. Dit samen met een beker water, melk of sap. Liever géén voorverpakte koeken en drinkpakjes. Dit i.v.m. het bevorderen van gezond gedrag bij uw kind én beperkte ruimte in de vuilnisbak! Bovendien willen we aan het milieu denken!

- Aan het begin van het schooljaar houden we met alle ouders een omgekeerd 10 minutengesprek. Ouders kunnen de leerkracht vertellen wat belangrijk is om te weten over hun kind.

-Wilt u uw kind 's ochtends op tijd afzetten bij de buitendeur.  

Heeft u als ouder een vraag of iets wilt vertellen, neem aub. contact op met de leerkracht!                            
Áls er iets is, wacht dan niet te lang! 

Per slot van rekening willen we samen het beste voor uw kind!
 

Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.