Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 3a

Uw kind gaat naar groep 3!
Hij of zij heeft in de kleuterklassen al veel geleerd en in groep 3 ligt de focus vooral op het leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast besteden wij natuurlijk ook aandacht aan wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs en sociale vorming. Uiteraard wordt de dag begonnen met een Bijbel- of spiegelverhaal en zingen we passende liedjes.

Veilig Leren Lezen

Voor taal gebruiken wij de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen, de Kim-versie.
Elke schooldag is er op meerdere momenten aandacht voor taal. Het eerste half jaar wordt er iedere twee  dagen een nieuw woord aangeboden met een nieuwe letter. Wij oefenen het aangeboden woord en de letter m.b.v.  het digibord, ankerboeken, leesboekjes, letterdozen, woorddoosjes, computer, klikklakboekjes, werkbladen e.d. De nadruk ligt op het leren herkennen en benoemen van een woord (hakken en plakken). Daarna worden de klanken aan elkaar "gezoemd". Wanneer de kinderen een aantal letters geleerd hebben, gaan ze korte, klankzuivere nieuwe woorden lezen van de letters die ze al kennen (mkm-woorden: medeklinker-klinker-medeklinker).

Het schooljaar is opgebouwd uit 13 kernen. Elke kern wordt gestart met het ankerverhaal, dit verhaal vormt de rode draad tijdens de hele kern. De kinderen krijgen per kern een werkboekje, een leesboekje en een veilig en vlot boekje. Er zijn maan en zon-werkboekjes. De zon-werkboekjes zijn voor kinderen die al goed kunnen lezen. Voor hen is er ook de methode Humpie Dumpie. Na elke kern worden een woord- en lettertoets afgenomen. Bij de lettertoets wordt gekeken in welk tempo de letters herkend en benoemd worden. Uw kind mag bij de woordtoets een minuut lang woordjes lezen. Er wordt geteld hoeveel woorden er foutloos zijn gelezen. De resultaten komen in het rapport.

Toetsen

In oktober/november is de eerste grote toets: "de herfstsignalering". Hiervoor moeten de leerlingen een aantal letters kennen, woordjes hakken en plakken, letters schrijven, woordjes lezen en een korte tekst lezen.  Eind januari is "de wintersignalering". Dan moeten de kinderen alle letters kennen (34), daarna moeten ze veel leesuren maken. De nadruk ligt op tempo en begrijpend lezen. Het is de bedoeling dat de kinderen dan zo min mogelijk spellend lezen. 

Klassenbibliotheek

Binnenkort  starten we met de klassenbibliotheek waar de kinderen iedere week een boek uit mogen lenen en thuis met u kunnen lezen. Het boekje wordt in een Springplank-tasje mee naar huis gegeven. Het is de bedoeling dat dit boekje de week daarna weer mee naar school wordt genomen. Graag weer in dezelfde tas! Het is heel erg belangrijk dat er thuis dagelijks geoefend wordt met boekjes lezen. Dit geldt ook voor de Veilig & Vlotboekjes die uw kind vanaf kern 2 mee naar huis krijgt. Tip: U kunt als ouder de website van Zwijsen bezoeken: http://www.zwijsenouders.nl 
De  kinderen kunnen thuis ook veel oefenen met de aangeboden stof in de thuisversie van Veilig Leren Lezen. U krijgt hier binnenkort informatie over.

Rekenen                                          

Iedere dag wordt er na de pauze gerekend. Het eerste half jaar ligt de nadruk op meer/minder, dubbelen, splitsen, dobbelstenen en bus-sommen. Het tweede half jaar leren de kinderen sommetjes maken t/m 20. Hierbij mogen ze in het begin gebruik maken van fiches en het rekenrekje. De kinderen leren tellen met sprongen van 1, 2, 5, en 10 tot 100. Ook leren zij: wat komt er voor de 39 of wat komt er na de 67.  Aan het einde van het jaar is het de bedoeling dat de kinderen binnen 1 à 2 seconden antwoord kunnen geven op alle eraf- en erbijsommen tot en met 10 (automatiseren). In het laatste deel van het jaar komen geldsommen vaak aan bod. De leerlingen leren geld tellen, rekenen uit hoeveel een aantal producten samen kosten en hoeveel geld je eventueel over houdt.
De kinderen die al verder zijn met rekenen krijgen rekenwerk dat hen wat meer uitdaagt, bijvoorbeeld een Plusboek of Kien. 

Differentiatie

In groep 3 wordt er bij de vakken taal en rekenen op drie niveaus gewerkt:
**  : dit is de basisgroep
*    : deze kinderen hebben extra begeleiding/hulp nodig 
***: deze kinderen hebben extra uitdaging nodig

Schrijven

In groep 3 leren de kinderen alle letters en cijfers schrijven. Hiervoor wordt de methode Pennenstreken gebruikt. Schrijven komt dagelijks aan de orde.
Let u thuis ook op een goede pengreep? 

Godsdienst

Aan het begin van de dag luisteren we naar een bijbel- of spiegelverhaal en zingen daarbij passende liedjes. Voor de vakken rond wereldoriëntatie wordt een methode gebruikt met een Christelijke basis.

Wereldoriëntatie

De vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis worden thematisch aangeboden en hiermee wordt in groep 3 al gestart. Hiervoor wordt de methode Samen op Aarde' als leidraad gebruikt. In groep 3 komen onder andere 'wie ben ik', 'samen op de wereld', 'de wereld in de toekomst' en 'polen en planeten' aan bod. 

Engels

Over een aantal weken wordt ook begonnen met Engels. We proberen hiermee zoveel mogelijk aan te sluiten op het thema dat bij wereldoriëntatie aan de orde is.

Creatief

Meerdere malen per week wordt aandacht besteed aan creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek.

Sociale vorming

We zullen dit schooljaar elke week aan de Kanjertraining werken, onze methode voor sociaal-emotionele vorming. Tijdens deze lessen zal aandacht worden besteed aan de omgang met elkaar, alle regels die hier worden geleerd zullen de hele week herhaald worden en gelden door de hele school. 

Gym

Op maandag gaan we om 11.00 uur  gymmen in 't Gastland. Denkt u aan het meegeven van makkelijke kleding? Het is echt de bedoeling dat uw kind zich zelf uit- en aankleedt (tip: bij goed weer vast de gymkleding aan en de gewone kleding mee, dan hoeven er bij de start alleen schoenen worden gewisseld). Indien uw kind de gymspullen vergeten is, dan gaat uw kind tijdens de gymles in een andere groep werken. 

Contact

Zoals u gewend bent, zijn er oudercontactmomenten. Ook is er een aantal inloopochtenden waarop  u de klas in mag, om samen met uw kind te kijken waar aan gewerkt is. Dit valt meestal rond de oudercontactmomenten. Deze ochtenden en de oudercontactmomenten staan vermeld in het Ouderportaal en in de digitale  schoolgids. Uiteraard kunt u ook tussentijds terecht met vragen, opmerkingen of zorgen. Stuurt u dan een bericht via het ouderportaal of spreek ons na 14.30 uur even aan.  Als het aan de orde is, wacht er dan niet te lang mee. Graag werken we samen met u aan de ontwikkeling van uw kind.

Praktische zaken

Afscheid nemen

Wij willen u vragen om in de gang afscheid te nemen van uw kind, zodat iedereen rustig de klas binnen kan komen en aan het werk kan gaan. Na de herfstvakantie is het de bedoeling dat u buiten afscheid neemt van uw kind en uw kind zelfstandig naar de klas gaat.

Pauze

Tijdens de pauzes mag uw kind eten en drinken wat van thuis is meegenomen; graag iets gezonds! Het is fijn als uw kind zijn/haar drinken in goed sluitende plastic bekers meeneemt in plaats van in een pakje. Dit scheelt heel veel afval en is dus beter voor het milieu. 

Tip!                                                               

Een leuke  site die wij op school veel gebruiken is: www.schoolbordportaal.nl. Hier staan  voor thuis ook leuke taal- en rekenspelletjes/oefeningen op. Kijkt u maar eens samen met uw kind naar deze site.

Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.